BHS

PRIRUČNICI

1

Vodič za primjenu kompetencija

2

Smjernice za online komunikaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH

3

Okvir kompetencija za komunikatore u FBiH

4

Smjernice za sprečavanje sukoba interesa

5

Smjernice za pripremu pisanog materijala za obuke

6

Operativne procedure za javne nabavke

7

Priručnik-Excel napredna razina, Zorica Bruck, Sarajevo 2019. godina

8

Komunikacijski standardi za Vladu, institucije i Agencije u FBiH, Sarajevo 2018. godina

9

Priručnik za aplikante sa uputama za prijavu i pristup procesu selekcije, Sarajevo 2018. godina

10

Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u BiH u skladu sa EU procedurama, Sarajevo, 2017.

11

Upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2015. godina

12

Priručnik za korištenje okvira kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi u BiH, 2015.

13

Priručnik za integrisanje/integriranje ravnopravnosti spolova u pravne propise, 2015. godina

14

Priručnik o procjeni uticaja propisa, 2014. godina

15

Trening trenera - tehnike podučavanja odraslih, 2014.godina

16

Smjernice za oblast upravljanja ljudskim resursima u JLS u FBiH

17

Službenički sistem u Federaciji BiH - Kompilacija otvorenih pitanja sa preporukama

18

Priručnik za javne nabavke za jedinice lokalne samouprave, 2023. godina

19

Vodič kroz ZOOM aplikaciju

20

Priručnik za primjenu finansijskog upravljanja i kontrole - praktični koraci

U okviru Sporazuma zaključenog sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, sačinjen je Prirčnik za primjenu finansijskog upravljaja i kontrole - praktični koraci.
KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;