BHS

Poziv za prijavu na program edukacije - „RIA-procjena uticaja propisa za sve nivoe vlasti u BiH“

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) organizuje trodnevni program eduakcije na temu „RIA-procjena uticaja propisa za sve nivoe vlasti u BiH“ u Banja Luci, u sjedištu Agencije za državnu upravu Republike Srpske, u periodu od 19. – 21. septembra 2023. godine.

Sadržaj programa:

Iako je RAI proces značajno unaprijeđen u BIH, postoji potreba za izgradnjom kapaciteta, posebno u dijelu implementacije RIA u primjeni Acquis Communautaire, implementacije RIA u podzakonskim propisima i lokalnoj samoupravi. U skladu s tim, bilo bi korisno upoznati se sa iskustvima drugih zemalja u pogledu propisa koji regulišu proces RIA-e i funkcija kontrolnih tijela (sadržaj i oblik akta kojim se vrši kontrola, obavezan kvalitet i obim aplikacije RIA, naknadna kontrola itd.).

Ukratko, predstavnici institucija u BiH na različitim nivoima vlasti koje koordiniraju aktivnosti RIA-e i predstavljaju centralna kontrolna tijela za RIA-u treba da osvježe svoja znanja iz ove oblasti kako bi ih mogli prenijeti drugim kolegama na svojim nivoima vlade, kao i da bolje obavljaju svoje funkcije i mandate vezane za nadzor RIA-e.

Obuka RIA će također pomoći u smanjenju postojeće raznolikosti u administrativnim stru.kturama, procedurama i procesima za usvajanje i implementaciju zakonodavstva i političkih dokumenata u BiH, kao i varijabilnosti među upravama kada je u pitanju proces unapređenja politike, regulatorno okruženje i alati koji se koriste u tu svrhu. Konkretnije, to će se postići kroz saradnju između administrativnih nivoa, razmjenom iskustava i korištenjem najboljih regionalnih i EU praksi kada je u pitanju implementacija agende EK za bolju regulativu koja će biti predstavljeno i diskutovano tokom RIA obuke.

Ciljna grupa: 5 državnih službenika iz Federacije BiH koji interes za pohađanjem ove edukacije iskazuju popunjavanjem obrasca. Prijavni obrazac možete pronaći na dnu teksta.

Način prijave: Službenici koji iskažu interes za učešćem u obavezi su popuniti prijavni obrazac sa svim traženim informacijama i dostaviti najkasnije do  4.9.2023. godine do 12,00 sati, na mail adresu:  samra.ljuca@adsfbih.gov.ba. Obavještenje o izvršenoj selekciji slijedi 5.9.2023. godine.

Prijavni obrazac možete pronaći na dnu teksta.

Napomena: ReSPA kao organizator snosi troškove noćenja (odabrani hotel u Banja Luci), puta i ishrane, te je prilikom popunjavanja prijavnog obrasca neophodno da precizirate prevozno sredstvo i satnicu dolaska i odlaska sa napomenom da edukacija prvog dana počinje od 12,00 sati. 

Radni jezik: Lokalni (B/H/S)

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;