BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: „Arhivsko poslovanje“ u formi online konsultacija.

Mjesto i datum održavanja: Online,  15. maj, 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici u organima državne službe u Federaciji BiH.

Cilj programa je otvaranje diskusije o problematici te unapređenje znanja vezano za primjenu  propisa iz ove oblasti.

Metodološki pristup: Kraći uvod sa osvrtom na predstavljeni sadržaj, te davanje odgovora na postavljena pitanja direktnim uključivanjem polaznika ili postavljanjem pitanja putem Chat-a (ZOOM alata za realizaciju komunikacije)

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1.         Organi državne službe ŽZH/ZHK ili

2.         Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

 Krajnji rok za prijavu je: 09.05.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba. 

Opšte informacije

Broj posjeta

710

Broj prijava

47

Realizatori programa

1. Željko Škarica

2. Hajrudin Ćuprija

Koordinatori programa

1. Edisa Hamzić


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti