BHS

Vlada Federacije BiH usvojila Izvještaj o stanju kadrova za 2023. godinu

Na 35. sjednici Vlade Federacije BiH usvojen je Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije BiH za 2023. godinu sa Metodologijom praćenja ljudskih resursa u organima državne službe za 2024. godinu.

Cilj ovog izvještaja je predstavljanje analize stanja ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH, a što je u skladu sa Preporukama podgrupe za reformu javne uprave i aktivnošću 2.1.7 Akcionog plana Strategije za reformu javne uprave u BiH i preporukama iz posljednjeg izvještaja o monitoringu (2022) OECD/SIGMA-e, iz oblasti državna služba i upravljanje ljudskim resursima gdje se među kratkoročnim mjerama posebno naglašava obaveza Agencije i organa državne službe na redovnom ažuriranju i razmjeni podataka o zaposlenim u organima državne službe.

Sastavni dio ovog izvještaja čini i Metodologija praćenja ljudskih resursa u organima državne službe za 2024. godinu kojom se uspostavljaju opći principi za uspostavljanje sistematičnog pristupa praćenja ljudskih resursa u oblastima: planiranja i realizacije zapošljavanja; planiranja i realizacije stručnog usavršavanja; vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe, ocjenjivanja rada zaposlenih i postupanja u slučaju sankcija-disciplinske i etičke odgovornosti u radu državnih službenika.

Svojim Zaključkom Vlada Federacije BiH je zadužila sve federalne organi državne službe da u saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH implementiraju aktivnosti vezano za praćenje stanja ljudskih resursa u organima državne službe za 2024. godini.

Usvojeni Izvještaj sa Metodologijom Metodologijom praćenja ljudskih resursa u organima državne službe za 2024. godinu, možete pogledati ispod


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;