BHS

U Livnu održan sastanak sa kantonalnim organima Kantona 10 u vezi razmjene informacija o ULJR

Dana, 13.11.2023. godine u prostorijama Vlade Kantona 10 je održan sastanak između predstavnika Agencije za državnu službu Federacije BiH i predstavnika kantonalnih organa uprave Kantona 10.

Cilj sastanka je bila razmjena informacija o poduzetim aktivnostima u vezi sa primjenom dokumenta  „Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH“, te Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Tokom sastanka predstavljen je Model sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, kao i sumirana analiza potreba za stručnim usavršavanjem, gdje su organi iz ovog kantona u narednoj godini najviše iskazali interes za programe stručnog usavršavanja iz oblasti: evropskih integracija, upravljanja priojektima, stranih jezika, te javnih finansija.

Također, predstavljen je Akcioni plani za period 2023 – 2025 za primjenu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH, koji je rađen uz konsultaciju i stručnu pomoć SIGMA-e, te uz stalnu podršku Mreže za razvoj ljudskih resursa, koju čine predstavnici kantonalnih Ministarstava pavde/pravosuđa i uprave.

Tokom naredne godine, Agencija će, uz koordinaciju sa Mrežom za razvoj ljudskih resursa, provoditi aktivnosti na implementaciji predmetnog Akcionog plana.

Tokom sastanka naglašena je važnost ulaganja u trenažne procese na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

173
POPULARNO
;