BHS

Realizovano online mentorstvo za HR praktičare

Jučer, 23.05.2023. godine održano je online mentorstvo za HR praktičare, a prisustvovalo je 25 učesnika iz organa uprave svih nivoa vlasti u Federaciji BiH. 
Na jučerašnjem sastanku predstavljen je dokument pod nazivom „Analiza zakonodavnog okvira za pripremu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji federalnog organa uprave i preliminarne preporuke“ koji  daje pregled i analizu propisa koji uređuju pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u javnoj upravi na federalnom i kantonalnom nivou u Federaciji BiH.  Učesnici su imali priliku,  kroz diskusiju, vođeni mentorstvom SIGMA eksperata gđe. Perla Vlaste i gdina. Vuruna Dejana, iznijeti izazove s kojima se u svakodnevnoj praksi suočavaju, uzimajući u obzir kompleksnost propisa koji regulišu ovu oblast.

Jučerašnji komentari učesnika poslužit će za nadogradnju dokumenta  „Analiza zakonodavnog okvira za pripremu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji federalnog organa uprave i preliminarne preporuke“, iz kojeg će proisteći i dodatni programi stručnog usavršavanja koje će Agencija provesti u narednom periodu, a sve radi jačanja kapaciteta i kompetencija državnih službenika.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;