BHS

On line program: Sprečavanje sukoba interesa i etika u sistemu javnih nabavki, pohađalo 75 polaznika

Program je realiziran 15.03.2023. godine, a obrađen je sljedeći sadržaj:

1.Korupcija vs lobiranje (korupcija i lobiranje, pojam i razlike; etika i etički kodeksi te važnost istih u državnoj službi; Transparency International, APIK, NVO i druge organizacije; zakonodavni okvir i strategije za borbu protiv korupcije),

2.Dobra protiv loše prakse 

3. Mehanizmi za borbu protiv korupcije (prednosti i nedostaci već postojećih mehanizama za prijavu korupcije i metode za uklanjanje samih nedostataka)

Radionica je bila interaktivna, postavljana su pitanja, komentiralo se, a neki polaznici su se i direktno uključivali u diskusiju, odnosno iznosili svoja iskustva vezana za temu. 

Procjena zadovoljstva učesnika iz evaluacijskih obrazaca:

Da su zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja navelo je 56,41% polaznika; 

- Da su u potpunosti zadovoljni isporučenim programom i da su im konkretni primjeri iz prakse bili korisni izjasnilo se 56,41% polaznika; 

- Da je sadržaj programa bio u skladu sa očekivanjima odgovorilo je 44% polaznika;

- Da će im edukacija omogućiti razvijanje vještina i primjenu znanja u praksi navelo je 54 % učesnika.

Jedan od učesnika je naglasio da je Agencija prepoznata kao jedina institucija koja prati potrebe zaposlenika organa uprave i u skladu s tim organizira edukacije, a njima olakšava rad. 

Zaključak je bio da je program bio koristan, da treba poduzimati mjere koje doprinose sprečavanju korupcije/sukoba interesa, raditi na podizanju svijesti građana, te poštivati zakonodavni okvir koji se odnosi na ovu problematiku.

Također, da je potrebno kontinuirano organizirati programe stručnog usavršavanja na ove teme.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

41
POPULARNO
;