BHS

Na on line konsultacijama: Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, sudjelovala 142 polaznika

Program je realiziran 06.03.2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima (jutarnji i popodnevni) sa istim programskim sadržajem.

Realizator programa je polaznike upoznala sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a odnosile su se na: nove pojmove, izuzeća od primjene ZJN, službenika za javne nabavke, prethodna provjera tržišta, podjela predmeta nabavke na lotove, sukob interesa, PPBOO, rokovi, provjera kvalifikacija ponuđača, isključivanje ponuđača iz učešća u postupku javne nabavke, izmjene ugovora, konkurentski zahtjev, direktni sporazum, aktivna legitimacija, postupak UO po žalbi, bitne povrede ZJN, naknada za pokretanje žalbenog postupka, priprema plana nabavki, interni pravilnik, Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki, Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke c), d), e) i f) i člana 51. stav (1) tačke c), d) i f) ZJN).

Tokom rada učesnici su imali mogućnost da postavljaju pitanja, na koja su odmah dobivali i odgovore. Prije održavanja edukacije, polaznicima je omogućeno da putem web stranice Agencije dostave pitanja vezana za temu, što su mnogi i učinili i na koja je također odgovoreno. 

Postavljeno je ukupno 97 pitanja i na sve je odgovoreno.

Procjena zadovoljstva učesnika iz evaluacijskih obrazaca (prosjek za obje grupe):

- Da su zadovoljni odgovorima na postavljena pitanja navelo je 86% polaznika; 

- Da su u potpunosti zadovoljni isporučenim programom i da su im konkretni primjeri iz prakse bili korisni izjasnilo se 83% polaznika; 

- Da je sadržaj programa bio u skladu sa očekivanjima odgovorilo je 65% polaznika;

- Da su riješili nedoumice koje su imali navelo je 62%, 

- Da će im edukacija omogućiti razvijanje vještina i primjenu znanja u praksi navelo je 86 % učesnika.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

74
POPULARNO
;