BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: “ Učinkovito prezentiranje i razvoj edukacijskih vještina: program prijenosa znanja“. 

Mjesto i datum održavanja: Program će biti realizovan u dva dijela:

1. Online, 18.04.2024. godine

2. Sarajevo, 25.04.2024. godine

Primarna ciljna grupa: Realizatori programa stručnog usavršavanja Agencije

Sekundarna ciljna grupa: Državni službenici koji žele unaprijediti svoje vještine u prezentiranju i vođenju treninga radi efikasnijeg prenošenja znanja. 

Sadržaj programa:

Prvi dio (Online): 

prezentacijske vještine

komunikacijske tehnike

dizajn edukacijskih materijala

Drugi dio (u učionici): 

U drugom dijelu programa učesnici će prezentirati svoje teme koje će pripremiti izmeđuu dva susreta (kratke 7 min prezentacije) i iste će prezentirati u učionici, te na taj način realizovati sljedeće dijelove programa:

upravljanje grupom

evaluacija i feedback

Za realizaciju online sesije obavezno je da učesnici imaju kamere i mikrofone kako bi mogli aktivno učestvovali u virtualnim sesijama.

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.    Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1. Organi državne službe ŽZH ili

2. Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 15.04.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona: 033/251-751.