BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: „Postupci izrade prostorno-planske dokumentacije i obaveze urbanističkih inspektora“

Mjesto i datum održavanja: Online,  26. aprila, 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Ciljna grupa: Zaposlenici organa lokalne samouprave koji rade na poslovima izrade prostorno-planske dokumentacije i drugi zaposlenici koji obavljaju poslove u ovoj oblasti.

Cilj programa je otvaranje diskusije o problematici te unapređenje znanja vezano za primjenu  propisa iz ove oblasti.

Metodološki pristup: Kraći uvod sa osvrtom na predstavljeni sadržaj, te davanje odgovora na postavljena pitanja direktnim uključivanjem polaznika ili postavljanjem pitanja putem Chat-a (ZOOM alata za realizaciju komunikacije)

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju državni službenici i namještenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/   Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu ttps://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Krajnji rok za prijavu je: 22.04.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba. 

Opšte informacije

Broj posjeta

323

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Sijana Hošić

Koordinatori programa

1. Edisa Hamzić


Prijavite se


Posljednje novosti