BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH organizuje uvodnu On line radionicu na temu „Common Asseessment Framework (CAF) - Zajednički okvir za procjenu“ u ponedjeljak 4.12.2023. godine, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o usvajanju Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BIH za period   2022-2024.

Cilj realizacije aktivnosti iz Planskog dokumenta je podržati proces organizacionog unapređenja i modernizacije administracije kroz uvođenje odabranih modela za upravljanje kvalitetom u organima državne službe čime se podiže opšti nivo organizacione efikasnosti,  povećava nivo kvalitete usluga i zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave, a što je u skladu sa Mjerom 4.1 Utvrđivanje instrumenata kvaliteta usluga koje pruža javna uprava i usmjerenost na korisnike usluga Akcionog plana strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022.

Osnovene informacije o CAF-u: CAF je zajednički okvir za procjenu kvalitete koji se koristi u javnom sektoru kao alat za samoprocjenu institucije u  oblastima koje se vežu za način upravljanja i vođenja organizacije ( liderstvo), planiranje i realizaciju strateških dokumenata (strategija), upravljanje ljudskim resursima (ljudi), uspostavljanje saradnje sa partnerima (Partnerstvo) kao i za postignute rezultate u ovim oblastima te na nivou institucije, uz stalno ispitivanje zadovoljstva korisnika. Ovaj model razvijen je na nivou zemalja članica EU i besplatan je sa jedinstvenim ciljem promocije inovativnih rješenja i modernizacije procesa upravljanja u javnoj upravi. Više informacija pogledajte ovdje 

Zašto bi institucije trebalo da koriste CAF?

CAF je izvanredna polazna tačka procjene poslovnih procesa institucije na njenom putu ka kvalitetu. S obzirom na to da se radi o alatu samoprocjene,   prednost   mu   je   i   to   što   uključuje   uposlenike institucije   i   pruža   im   mogućnost   da   iskažu   svoje   mišljenje vezano za procese rada u instituciji. Ostale prednosti uvođenja CAF standarda: 

CAF je alat za upravljanje kvalitetom!

CAF podrazumijeva proces samoprocjene koji uključuje sve zaposlenike jedne institucije

CAF  je osnaživanje timskog rada!

CAF je upitnik s preko 200 pitanja o porcesima rada unutar institucije!

CAF znači konsenzus kojim se postiže zajednički dogovor!

CAF je vodič za dobro upravljanje u organima javne uprave!

CAF je alatka koja služi za utvrđivanje mogućnosti unapređenja!

CAF je  prenos znanja!

U Federaciji BiH, do sada su CAF implementirali slijedeći organi:

- Grad BIhać (dva ciklusa samoprocjene),

- Grad Gračanica,

- Grad Živinice,

- Općina Čelić,

- Federalni zavod za agropedologiju,

- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo,

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Agencija za državnu službu Federacije BiH- Nosilac CAF certifikata

Ciljna grupa: rukovodeći i ostali državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH 

Način prijavljivanja:

1.Pravo   učešća   imaju  zaposlenici   iz   gore   opisane   ciljne   grupe,   koji   blagovremeno   izvrše   registraciju   i   kreiraju   korisničke   naloge   putem   web   stranice

https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem   Youtube   kanalu  https://www.youtube.com/watch?v=untLow-

GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon   verifikacije   naloga   od   strane   ovlaštenih   predstavnika   Agencije, neophodno   je   da   se   izvrši   prijava   na   događaj   kojem   se   pristupa   klikom   na

„naslovna   strana“   u   korisničkom   profilu   ili   direktno   putem   stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem   online   prijave   polaznici   (državni   službenici   i   namještenici)   izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje   direktno   dobijaju   obavještenje   na   mail   adrese   i   istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave:

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije  tri   dana   prije   planiranog   početka održavanja ovog programa. Dnevni red i materijal bit će postavljen na TMS platformi u najavi predmetnog događaja na dan 1.12.2023. godine. 

Krajnji rok za prijavu je: 01.12.2023. godine do 12,00 sati

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila caf@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/407-388.


Opšte informacije

Broj posjeta

460

Broj prijava

51

Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti