BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu, planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: “Poslovna komunikacija“. 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, prostorije Općinskog suda u Sarajevu 20.11.2023. godine

Ciljna grupa: Zaposlenici Općinskog suda u Sarajevu

Sadržaj programa:

  • Osnove poslovne komunikacije
  • Komunikacijska pravila u radnom okruženju
  • Etičko ponašanje u radnom okruženju

Očekivani ishodi: Polaznici će: uspješnije rješavati komunikacijske prepreke i situacije nerazumijevanja u svakodnevnom radu; lakše primjenjivati pravila etičkog ponašanja u radnom okruženju;  unaprijediti svoje komunikacijske vještine u radu sa građanima, kolegama i radnom okruženju.

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici Općinskog suda u Sarajevu, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Krajnji rok za prijavu je: 16.11.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751. 

Opšte informacije

Broj posjeta

148

Broj prijava

0

Realizatori programa
Koordinatori programa

Prijavite se


Posljednje novosti