BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika, planira realizaciju višednevnog programa stručnog usavršavanja na temu “Osnove poslovne korespodencije na engleskom jeziku”.

Mjesto i planirana dinamika: Online, 2 nastavne jedinice sedmično u periodu od 02.10. do 20.10.2023. godine, sa početkom od 8,00 sati.

Vremensko trajanje programa: 6 nastavnih jedinica x 45 minuta 

Ciljna grupa: Službenici iz organa javne uprave koji imaju nivo poznavanja engleskog jezika B2 i više, a čija priroda posla zahtijeva razvijene komunikacijske vještine u pisanom engleskom jeziku.

Svrha programa je unaprijediti pisanu komunikaciju u profesionalnom kontekstu kroz usvajanje određenog poslovnog vokabulara, unapređenje sposobnosti pismenog komuniciranja kako u društvenim tako i poslovnim interakcijama.

Metodološki okvir: Interaktivne metode, kviz, testovi, audio i video datoteke i učenje kroz praktičnu primjenu znanja (learning by doing). Optimalan broj polaznika po modulu, zbog specifične metodologije programa, je najviše 10.

Očekivani ishodi: Po završetku programa, polaznici će savladati osnove pisanog poslovnog engleskog jezika – od pisanja do revidiranja različitih vrsta dokumenata kao i cjelokupnog okvira pisane komunikacije sa kojim se susreću u radu (e-mailovi, izvještaji, zapisnici i sl.). Polaznici će takođe steći sposobnost jasnog i nedvosmislenog pismenog izražavanja korištenjem jednostavnog jezika

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Krajnji rok za prijavu je: 26.09.2023. godine ili do popune grupe.

Važno- Način prijavljivanja:


1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

6.         Zaposlenici  organa uprave iz Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona, koji nisu u sistemu Registra (HRMIS aplikacije), prilikom kreiranja Korisničkog naloga u polje Zaposlen u organu državne službe/Javne službe upisuju "Ne".

7.         Agencija trenutno vrši određene intervencije na funkcionalnostima sistema, kako bi omogućila svim korisnicima  da prilikom prijave imaju mogućnost izabrati tačan naziv organa državne službe/javne službe u kojem su zaposleni.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona: 033/251-751.