BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika, planira realizaciju višednevnog programa stručnog usavršavanja na temu “Individualni „one to one“ kurs engleskog jezika”, Online u periodu od 28.08. – 22.09.2023. godine.

Mjesto i planirana dinamika: Online, 2 nastavne jedinice sedmično po polazniku (90 minuta) sa početkom od 8,00 sati.

Vremensko trajanje programa: 12 nastavnih jedinica po polazniku x 45 minuta 

Metodološki pristup:  Nastava se odvija u formi individualnih časova engleskog jezika, s tim što se ista može realizovati i u paru (dvije osobe), pa se u tom slučaju nastava odvija po principu takozvane poluindividualne nastave. Ukoliko se održi poluindividualna nastava, neophodno je da i jedna i druga osoba koje prisustvuju časovima budu zainteresovane za savlađivanje istih oblasti (poslovni engleski, konverzacija i slično), kao i da imaju isti ili, barem približno isti nivo znanja jezika. Tokom nastave biće korišteni u skladu sa potrebama odabrani materijali i lekcije, kvizovi, ice-breaker aktivnosti, kviz, testovi, audio i video datoteke i učenje kroz praktičnu primjenu znanja (learning by doing).

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Ciljna grupa: Službenici iz organa javne uprave koji imaju nivo poznavanja engleskog jezika C1 i više, (na skali od A1 do C2 nivoa), a čija priroda posla zahtijeva razvijene komunikacijske vještine u kontekstu međunarodne saradnje i evropskih integracija, odnosno službenici koji rade u odjeljenjima za međunarodnu saradnju, evropske integracije i izradu projektnih prijedloga ili članovi radnih grupa u sistemu koordinacije evropskih integracija kao i svi ostali službenici koji imaju potrebu komunikacije sa međunarodnim akterima.

Očekivani ishodi:  Unaprijediti profesionalne vještine u oblasti komunikacije na engleskom jeziku, pisanja izvještaja i emailova, prezentovanja, vođenja sastanaka, pisanja prijedloga projekata itd. Navedeni očekivani ishodi su podložni promjenama u skladu sa specifičnim potrebama polaznika. Takođe, opšti cilj programa je razviti potrebne vještina za postizanje veće efikasnosti, kvaliteta i sigurnosti u komunikaciji sa međunarodnim akterima kroz kombinaciju jezičkih i profesionalnih vještina za državne službenike.

Napomena: Radi utvrđivanja nivoa poznavanja engleskog jezik planirano je testiranje polaznika. Ulazno testiranje će se održati u srijedu 23. augusta 2023. godine, putem IT platforme ZOOM. Pristupni podaci će biti dostavljeni, dva dana prije testiranja. Na kraju kursa je planirana provjera usvojenih znanja/izlazni test.

Krajnji rok za prijavu je: 18.08.2023. godine ili do popune grupe.

Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.