BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023.godinu planira realizaciju jednodnevnog on line programa stručnog usavršavanja na temu „Proces izrade budžeta, planiranje i izvršavanje finansijskih sredstava u Federaciji BiH “, sa sadržajem kako slijedi:

- budžetski sistem u Federaciji BiH -Javne finansije i Budžet, 

- zakonski i podzakonski akti na osnovu kojih se odvija budžetski proces,

- učesnici u budžetskom procesu (uloge, prava i obaveze učesnika u budžetskom procesu) 

- metodologija izrade i podnošenja finansijskih zahtjeva putem softverske aplikacije 

- podnošenje tabela pregleda prioriteta - finansijskih zahtjeva

- određivanje gornjih granica rashoda i konsultacije sa budžetskim korisnicima

- proces predlaganja, usvajanja i objavljivanja budžeta

- aktivnosti na pripremi za izvršenje budžeta

Mjesto i datum održavanja: On line, 08.06.2023. godine

Ciljna grupa: Primarna ciljna grupa: Državni službenici u ministarstvima finansija na federalnom i kantonalnom nivou i državni službenici u službama za finansije jedinica lokalne samouprave koji rade na poslovima planiranja, praćenja, pripreme i izvršenja budžeta. 

Sekundarna ciljna grupa: Državni službenici i zaposlenici koji kod budžetskih korisnika  rade u sektorima, odsjecima za finansije na poslovima pripreme i izrade finasijskih zahtjeva

Metodološki pristup: Interaktivna radionica, razmjena iskustava, diskusija, primjeri iz prakse

Očekivani ishod: 

- Polaznici će biti educirani kako sudjelovati i na najbolji način provoditi procese izrade i programiranja budžeta.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe  koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 05.06.2023. godine.

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Napominjemo da prilikom izvođenja predmetnog programa Agencija sačinjava audio – vizuelni zapis koji je javno dostupan.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.