BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023.godinu, planira realizirati program na temu „Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU“ . 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 29. i 30. maj 2023. godine

Sadržaj programa: 

- Pojam i vrste procjene uticaja propisa -predstavljanje koncepta procjene uticaja uopće, konglomerat EU propisa i značaj uvođenja RIA-e u EU, 

- Vrste procjene uticaja s fokusom na prethodnu procjenu,

- Proces procjene uticaja u BiH,

- Upoznanje sa pravnim okvirom, vrstama i postupkom procjene uticaja propisa na nivou BiH i na nivou Federacije BiH, s fokusom na postupak i instrumente procjene propisa u procesu usklađivanja zakonodavstva, 

- Osnovni koraci provođenja procjene uticaja propisa-koraci u skladu sa čl. 73 Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH (analiza, ciljevi, opcije, konsultacije, procedure nadgledanja) i na konkretnom primjeru specifičnost procjene uticaja uvođenja određene direktive EU u pravni sistem BiH. 

Ciljna grupa:

Primarna ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima izrade i primjene pravnih propisa. 

Sekundarna ciljna grupa: Ostali zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH.

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Metodološki pristup: Interaktivna prezentacija i rad u grupama. 

Očekivani ishodi:

-  Bolje razumijevanje procjene uticaja propisa 

-  Identificirana relevantna tijela u BiH i njihove dobre prakse procjene uticaja propisa u kontekstu usklađivanja zakonodavstva sa propisima EU 

-  Povećana svijest o važnosti procjene uticaja prilikom preuzimanja zakonodavstva EU 

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave  koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 23.05.2023. godine ili do popune grupe.

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.