BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru programa stručnog usavršavanja ''Upravljanje imovinom JLS i prostorno planiranje'', predviđenog u Programu stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, planira realizaciju jednodnevnog programa “Raspolaganje imovinom JLS“ .

Mjesto i datum održavanja: Posušje, 24.03.2023. godine

Sadržaj:

 Pravni okvir u Federaciji BiH u pogledu raspolaganja imovinom JLS i vršenju ostalih vlasničko-pravnih ovlaštenja
Stvaranje normativnih pretpostavki za uspostavu efikasnog, ekonomočnog i transparentnog sistema raspolaganja imovinom JLS i vršenjem ostalim vlasničko-pravnih ovlaštenja
Izrada ažurnog i transparentnog Registra imovine JLS
 
Metodološki pristup: Izlaganje; diskusija; grupni rad; vježbe.

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina, opću upravu, prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoline, te urbanizma, kao i zaposlenici jedinica lokalne samouprave u službama za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, zemljišno-knjižnih ureda, općinski pravobranioci i osoblje pravobranilaštava, te ostali zaposlenici JLS i organa uprave u FBiH, koji u procesu prijave ukažu potrebu za pohađanjem ove obuke, a opis njihovog radnog mjesta je direktno ili indiretno tretira predmetnu problematiku.

Očekivani ishodi:

-Polaznici su upoznati o zakonskim pretpostavkama temeljem kojih će vršiti raspolaganje imovinom JLS i vršenjem ostalih vlasničko-pravnih ovlaštenja u odnosu na istu; Polaznici su kapacitirani da izrade sveobuhvatnu odluku o upravljanju imovinom JLS, a koja će na jednom mjestu razraditi i postupak raspolaganja, ali i postupke pribavljanja, zalaganja imovine, uspostava i načina vođenja Registra imovine, zasnivanje i raspolaganje ostalim stvarnim pravima JLS, zasnivanje ostalih prava na imovini, programiranje, izvještavanje i nadzor u pogledu raspolaganja imovinom JLS i vršenja ostalih vlsničko-pravnih ovlaštenja;

-Polaznici su kapacitirani da izrade i uspostave sistem Registra imovine JLS, a naročito njegov sadržaj, podaci koji se unose, koordinacija službi u njegovom vođenju, javnost i dostupnost Registra, korištenje Registra za efikasnije vođenje ostalih postupaka u JLS, kao i kapacitiranje učesnika da na temelju modaliteta izrade Registra imovine JLS izrade i Registar kojim će evidentirati i ažurno voditi podatke i u pogledu komunalnih uređaja, javnih, općih dobara, dobara u općoj upotrebi, javnih površina, kulturno-historijskih spomenika i ostalih dobara na teritoriji konkretne JLS.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici, koje imenuju rukovodioci organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj. Statuse (Prijava prihvaćena/ Prijava odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil -> Moje prijave.

Registracija je neophodna samo za one koji se prvi put prijavljuju u TMS-Sistem stručnog usavršavanja, nakon toga obavezni ste otići na web stranicu sa najavljenim programima stručnog usavršavanja, te na pregledu objavljenih programa izabrati program koji želite pohađati i kliknuti na dugme Prijavite se.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radnoj posjeti.

Krajnji rok za prijavu je: 22.03.2023. godine.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji.

Napomene: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba

Opšte informacije

Broj posjeta

290

Broj prijava

27

Realizatori programa

1. Jasmin Voloder

Koordinatori programa

1. Sanela Tojaga


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti