BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave planira realizaciju jednodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu „Kancelarijsko poslovanje i njegova veza sa upravnim postupkom''.

Mjesto i datum održavanja: Tomislavgrad, 24.03.2023. godine

Sadržaj: 

Osnovni instituti u upravnom postupku, objašnjenja i značaj 

- pojam i vrste upravnog postupka; načela upravnog postupka

- stranka u upravnom postupku

- pismena u upravnom postupku i način njihove dostave

- pokretanje upravnog postupka

- postupak do donošenja upravnog akta 

Uvod u kancelarijsko poslovanje; pravni osnov kancelarijskog poslovanja prema starijim i novim propisima; osnovni instituti

- faze kancelarijskog poslovanja; knjige evidencije; praktični primjeri upisa u knjige evidencija

- institut faksimila

- rukovanje sa aktima sa oznakom tajnosti

- mogućnosti elektronskog poslovanja

- arhiviranje predmeta

- nadzor nad primjenom Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH. 

Metodološki pristup: Usmena prezentacija i interaktivna diskusija sa polaznicima programa.

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Očekivani ishodi: Samostalnost u radu i primjena stečenog znanja u praksi; pružanje pomoći strankama u ostvarivanju njihovih prava

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave, koje imenuju rukovodioci organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj. Statuse (Prijava prihvaćena/ Prijava odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil - Moje prijave.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radionici.

Krajnji rok za prijavu je: 20.03.2023. godine.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji. 

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.