BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na osnovu Sporazuma o saradnji između Agencije i Ministarstva pravosuđa i uprave o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskog kantona i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, planira realizaciju jednodnevnog in house programa stručnog usavršavanja na temu: „Izrada mape procesa“, sa sadržajem kako slijedi:

- Procesna orijentacija

- Interesne grupe

- Vrste procesa

- Struktura procesa

- Identifikacija procesa (naziv procesa, šifra, korisnik, vlasnik, cilj, glavni rizici, resursi)

- Identifikacija postupka/procedure (naziv postupka/procedure, šifra, vlasnik, cilja, odgovornosti i ovlaštenja)

- Izrada procesa (obrazac procesa, obrazac postupka/procedure, dijagram toka)

- Mapa procesa

Mjesto i datum održavanja: Bihać, 17.04.2023. godine

Metodološki pristup: Interaktivna radionica, vježbe, diskusija, primjeri iz prakse

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici organa uprave u Unsko-sanskom kantonu.

Svrha događaja: Unaprijediti znanje i vještine učesnika programa koji su u svakodnevnom radu uključeni u predmetnu problematiku.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici, koje imenuju rukovodioci organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj na istoj web stranici. Statuse (Prijava prihvaćena/ Prijava odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil - Moje prijave.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radionici.

Krajnji rok za prijavu: 11.04.2023. godine

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji. 

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.


Opšte informacije

Broj posjeta

191

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Belma Islamović

Koordinatori programa

1. Jasminka Borković


Prijavite se


Posljednje novosti