BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: „Primjena Zakona o upravnom postupku u funkciji privrede i građana“ u formi okruglog stola.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo,  09. maj, 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Sadržaj:

Pored osnovnog sadržaja posebnam osvrt na Pravilnik kojim se bliže određuje jedinstveno upravno mjesto i način postupanja i obavljanja poslova na istom, kako je to precizirano čl. 3. stav (4) Zakona o izmjenama i dopunama ZUP-a.

Ciljna grupa: Rukovodeći državni službenici; stručnjaci koji rade na poslovima aktivne primjene Zakona o upravnom postupku.

Metodološki pristup:

Panel diskusija: Svaki od učesnika ima mogućnost da, iz vlastitog ugla, ponudi analizu jednog ili više članova ZUP-a ili drugog upravno procesnog pitanja, te podstakne stručnu, argumentovanu i kvalitetnu raspravu o istima, koja će rasvijetliti pojedina upravno-pravna pitanja.

Očekivani ishodi:

-Analizirati odredbe Zakona o upravnom postupku, od efikasnosti čije primjene u mnogome ovisi kvalitet života svakog građanina, ali i razvoj društva u cijelosti. ispitivanje praktične primjene zakona o upravnom postupku i mogućnosti dogradnje;

-Unaprijeđena praktična primjena Zakona o upravnom postupku, osigurana efikasnost u primjeni, dat oprinos kvalitetnoj analizi i važnim zaključcima.

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1.         Organi državne službe ŽZH/ZHK ili

2.         Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

 Krajnji rok za prijavu je: 06.05.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  

Opšte informacije

Broj posjeta

540

Broj prijava

30

Realizatori programa

1. Željko Škarica

2. Selma Stojanović

3. Emir Mehmedović

Koordinatori programa

1. Edisa Hamzić


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti