BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: Goole Excel i Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti (novi dodatni termin)

Mjesto i datum održavanja: Online,  18.04.2024. godine sa  početkom od 10:00 sati 

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH

Sadržaj programa:

Google excel (prvi dan)

 • Kreiranje novog i  importovanje postojećeg excel fajla i konvertovanje
 • Uređivanje (sve funkcije taba format): paint format, text stil ,font stil, poravnanje i razmak, linkovi, zaštita kolona (zaključavanje), prelom teksta, rotacija 
 • Sve funkcije taba insert
 • Korištenje komentara: Dodavanje, uređivanje i pregled komentara, slanje komentara određenim osobama, odgovaranje na komentare, zatvaranje i ponovno otvaranje komentara, upravljanje obavještenjima o komentarima
 • Preuzimanje i formatiranje tablica
 • Filtriranje podataka 
 • Vrste grafikona: Bar, Scatter i Pie
 • Text Function: „Upper, Lower, Proper and Trim Function, Split Text to Column, Replace Function“
 • Formule za formatiranje tabele: „Slicer, Sort and Column Stat“ i  uvjetno formatiranje u google tablicama
 • Osnovne matematičke funkcije: Sum, Average, Count, Min i Max 

Google forme (drugi dan):

 • Upoznavanje sa alatom
 • Upravljajte registracijama događaja
 • Anketa
 • Prikupite email adrese za bilten
 • Pop kviz
 • Kreiranje novog obrasca: dodavanje opisa, postavke obrasca, boja i teme
 • Kreiranje pitanja: dodavanje naslova, dodavanje slika i video zapisa, promjena redoslijeda elemenata, dodavanje novih pitanja, vrste pitanja
 • Validacija odgovora: postavke validacije, provjera valjanosti teksta, provjera valjanosti polja za potvrdu
 • Preuzimanje odgovora i upravljanje tabelama

Cilj programa  je podizanje nivoa znanja i vještina učesnika u vezi sa korištenjem google alata: sheet i forme.

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu i praktičnu prezentaciju i zajednički rad sa učesnicima, analiziranje-komentiranje.

Važno - Način prijavljivanja: 

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1. Organi državne službe ŽZH ili

2. Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 15.04.2024. godine

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila velida.medanovic@adsfbih.gov.ba