BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: On line kolaborativni alati

Mjesto i datum održavanja: Online,  15. i 16.04.2024. godine sa  početkom od 10:00 sati 

Sadržaj programa:

  • Kolaboracija: osnove i značaj za funkcionalan, efektivan i efikasan rad
  • Kolaborativni alati za komunikaciju i zajednički rad: Slack,Google Workplace(uključujući docs, sheets i slides) i cloud servisi (DropBox, Onedrive, sl.)
  • Alati za rad sa dokumentacijom od skeniranja, arhiviranja do bolje organizacije fajlova: Drive
  • Kako koristiti mobilne i desktop aplikacije za bolju efikasnost u radu
  • Pretraga znanja i kolaborativna razrada ideja: mape uma, alati za pretragu „znanja“ i informacija i sl.
  • Kolaborativni alati za upravljanje projektima i organizaciju rada: Trello i Asana (freemium)
  • Alati za istraživanje i prikupljanje informacija: Google upitnici, Type Form i sl.
  • Kolaborativni alati za dizajn i pripreme materijala (Canva, Pictochart, Loom i sl.)

Cilj predmetne edukacije: Unapređenje znanja i vještina koje se odnose na postavljanje i djeljenje informacija korištenjem savremenih tehnologija kao što su: računarstvo u oblaku, web stranice, online aplikativni softveri, društvene mreže, mobilna tehnologija i drugo

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu i praktičnu prezentaciju i zajednički rad sa učesnicima, analiziranje-komentiranje. 

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1. Organi državne službe ŽZH ili

2. Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 09.04.2024. godine

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila velida.medanovic@adsfbih.gov.ba