BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja, planira realizaciju dvodnevnog programa na temu “Javno komuniciranje i odnosi s javnošću".

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 20. i 21. septembar 2023. godine

Primarna ciljna grupa su zaposlenici organa državne službe, početnici u oblasti odnosa s javnošću ili razvijaju te aktivnosti u svojoj organizaciji.

Sekundarna ciljna grupa su ostali zaposlenici organa državne službe koji žele unaprijediti znanje u ovoj oblasti.

Sadržaj programa:

1: Komuniciranje sa javnošću

- Teoretske odrednice komunikacije;

- Formulisanje interesa organizacije;

- Definisanje potreba; 

- Formuliranje mogućnosti;

- Kreiranje stretegije i plana komuniciranja sa javnošću; 

2: Metode komunikacije s medijima

- Podjela medija: televizija, štampa, agencije, radio, internet; 

- Press saopćenja;

- Organiziranje  press konferencije;

- Pripreme za  izjave, - rezervacije intervjua; 

- Druge forme komuniciranja sa medijima;  

- Organizovanje različitih događaja: prijem, javna prezentacija, izložba, „doručak sa novinarima“

3: Komunikacija s medijima – press konferencija

-  Press konferencija – kako i na koji način kreirati povod za organizaciju press konferencije; 

- Odabir govornika za prezentovanje stavova; 

- „Otvorena“ i „zatvorena“ pitanja/ pitanja bez odgovora; 

- Materijal za press konferenciju - novinarski „pokloni“; 

- Kreiranje ključnih stavova

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu prezentaciju i praktične vježbe.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici u organima državne službe Federacije BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s .  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 13.09.2023. godine. 

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.