BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023.godinu, planira realizirati program na temu „Pravo na pristup informacijama od javnog značaja“ . 

Mjesto i datum održavanja: On line, putem ZOOM platforme, 08. 06. 2023. godine

Opis tematske cjeline: 

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja zasniva se na nekoliko pretpostavki. Prvi je da su državni organi kojima su poverena javna ovlašćenja dobili takvo povjerenje radi opšteg blagostanja i da su dužni da svoj rad podvrgnu nadzoru građana. Jedna vrsta nadzora je pravo na dobijanje informacija u posjedu organa javne vlasti. Osim toga, ova tijela upravljaju javnim sredstvima, pa su informacije koje dobiju rezultat korištenja javnih sredstava i smatraju se javnim dobrom. Preporuke Posebne grupe za reformu javne uprave između BiH i EU u ovoj oblasti ističu, između ostalog, da BiH treba poboljšati zakonske odredbe o pristupu informacijama što uključuje i razradu opsežnog kataloga informacija koje će biti objavljene na internet stranicama javnih institucija i osigurati punu provedbu i redovno i efikasno praćenje ovih zakona. Po potrebi, treba uvesti sankcije zbog nepoštivanja obaveze osiguranja pristupa javnim informacijama. Vlasti BiH su pozvane da podijele s Evropskom komisijom sve nacrte zakona prije njihovog dostavljanja u proceduru usvajanja. Ohrabruju se svi nivoi vlasti na usklađen pristup prilikom izrade izmjena i dopuna Zakona o općem upravnom postupku (ZOUP) kako bi se osigurale bolje i usklađenije administrativne usluge za građane i poduzeća u cijeloj zemlji. 

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe Federacije BiH. 

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Metodološki pristup: Interaktivna prezentacija, diskusija i razmjena iskustava. 

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u FBiH,  koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 05.06.2023. godine ili do popune grupe.

Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta
razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on
line platformi koja je u vlasništvu Agencije

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.