BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: „Priprema i provedba projekata ”.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo,  13. i 14.06. 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Ciljna grupa: Državni službenici uključeni u procese EU integracija, zaposlenici svih tijela uprave u FBiH, uključujući i zaposlenike ADS FBiH, ostali zainteresirani za pisanje, prijavu i provedbu projekata.

Očekivani ishodi:

Polaznici će nakon programa biti: upoznati sa mogućnostima financiranja projekata kao i osnovama strateškog planiranja, upoznati sa fazama pcm-a i pm-a, osposobljeni za samostalan rad na popunjavanju jednostavnog obrasca prijave projektne ideje, upoznati sa izradom logičke matrice i popunjavanje iste te opisom intervencijske logike, osposobljeni za samostalnu izradu jednostavnijeg proračuna projekta, osposobljeni za samostalnu pripremu dokumentacije za provedbu projekta, osposobljeni za izradu manjih izmjena na provedbi projekta, upoznati sa evaluacijom i monitoringom projekata , osposobljeni za izradu jednostavnijeg izvještaja

Sadržaj:

Programiranje: Uvod u strateško planiranje i mogućnosti financiranja kroz programe i fondove EU-a , Faze PCM-a, Pred-identifikacija projektnih ideja.

Identifikacija - Analize: Zainteresiranih strana, Stablo problema /ciljeva, Izbor strategije, Procjena projektnih ideja.

Praktičan rad na projektnoj ideji kroz faze analiza (zainteresiranih strana/ problema/ciljeva/strategije).

Formulacija - Logička matrica i logička intervencija, Pristup i izrada IMF, Projektna intervencijska logika i povezivanje sa strategijom, ciljevima, indikatorima

Rad na projektnoj ideji: Background projekta, Opis intervencijske logike, Hodogram, HR plan, Horizontalne teme

Finansiranje - Detaljan izrada proračuna projekta, Pitanja i odgovori/zaključna razmatranja nakon drugog dana

Implementacija – Provedba

Dodatna dokumentacija za potpisivanjeugovora, Kick off projekta, oslobađanje od pdv-a, Ljudski resursi, javne nabave, Cash flow, Hodogram

Vježba evaluacije projekata, pitching (predstavljanje ideja)

Metodološki okvir: PPT prezentacija i upotreba kolaborativnih alata (slido, mentimeter, mural, kahoot-stickey notes), samostalan i praktičan rad na vježbama iz prakse EU financiranih projekata.

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona i Posavske županije/Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

     1.Organi državne službe Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona ili

     2.Organi državne službe Posavske županije/Posavskog kantona

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: 

Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 10.06.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba